projektové spolupráce

„Dobrodružství na dosah každému je učení se“
projekt realizován ve spolupráci s MAS Vizovicko a Slušovicko

S činností spolků a nejrůznějších občanských sdružení jsme se ve svém každodenním životě setkali ve svých obcích téměř všichni. Málokdo ale už ví o reálných problémech, se kterými se musí dobrovolníci při své práci potýkat. Ať už se jedná o nedostatek finančních prostředků, nebo nedostatek znalostí, informací a kontaktů v oblastech, jimž se spolky věnují. Z toho důvodu vznikl projekt „Dobrodružství na dosah každému je učení se“, který si klade za cíl výše uvedené problémy řešit a poskytnout tak neziskovému sektoru kvalitní základ pro jeho činnost a další rozvoj.

V rámci projektu bylo vypsáno několik aktivit, do nichž se mohli zástupci neziskových organizací našeho regionu přihlásit. Jednalo se např. o vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání, sdílení zkušeností mezi nimi, zavádění nových metod výuky, organizace klubů a projektových dnů atd. O formální stránku projektu se stará MAS Vizovicko a Slušovicko, která metodicky jednotlivé účastníky vede a řeší s nimi povinné administrativní úkony. Samotná realizace je pak již na jednotlivých účastnících.

O projekt je v našem regionu zájem, účastní se ho celkem 8 neziskových organizací – soubor valašských písní a tanců Vizovjánek, národopisný soubor Klobučan, Junák Slavičín, Centrum pro rodinu Vizovice, Orel Drnovice a Orel Vizovice, Mateřské a rodinné centrum BERUŠKA a Mládež Dolní Lhota. Účastníci mají za úkol si jednotlivé vzdělávací akce domluvit (kurzy, lektory, místnosti), uspořádat projektové dny a neformální setkání (mezi účastníky i externími spolky a jednotlivci) atd. Vše je na pouze nich a na jejich aktivitě. Veškeré náklady jsou předem hrazeny z rozpočtu projektu, který je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA VIZOVICE se zapojilo hned v několika aktivitách, které se budou realizovat v průběhu tří let, tedy v průběhu celého trvání projektu. Aktivity se dotýkají oblastí vzdělávání pracovníků v akreditovaných kurzech či sdílení zkušeností pracovníků nebo tandemového vzdělávání s pracovníky z jiných neziskových organizací, nebude chybět ani zavádění nových metod ve vzdělávání či projektové dny.

V rámci vzdělávání pracovníků nás čekají kurzy zaměřené na time management nebo na metody, jak ovládat emoce a stres nejen v zaměstnání. Dále nás čekají kurzy personalistiky, účetnictví, managerské kurzy či kurzy se zaměřením na osobnostní rozvoj či s náplní pedagogickou a psychologickou, kterou využijí naši pracovníci v rámci svých pracovních úvazků. Díky projektu se tedy můžeme zaměřit na osobnostní rozvoj našich zaměstnanců, zdokonalovat se v projektové výuce a v jazykovém vedení dětí v rámci anglického a německého jazyka. Poznatky ze všech akreditovaných kurzů se budou následně aplikovat dále mezi kolegy v rámci tandemového vzdělávání. Přínosná bude pro naše MRC i spolupráce v rámci sdílení zkušeností s Azylovým domem pro ženy a děti ve Vsetíně nebo propojení zkušeností s folklorním souborem Vizovjánek, které nám umožní kvalitnější práci s našimi dětmi v rámci folklorních aktivit MRC Beruška. Velmi se těšíme i na projektové dny pro děti s různorodou tématikou, např. přírodních živlů: oheň, vítr a voda. Připravujeme besedu s odborníky na téma zdravovědy, nových výchovných pedagogických stylů, sociálně znevýhodněných dětí a adaptaci dětí ve školce, kde si předáme nejen pracovní zkušenosti. Pracovní kolektiv MRC Beruška si velmi cení možností tohoto projektu, který umožní nejen osobnostní i profesní rozvoj zaměstnanců, ale i další motivaci zaměstnanců a spolupracovníků našeho centra.