Provozní řád DS Vizovice

Provozní řád dětské skupiny DS VIZOVICE

 

 

Článek I. – Úvodní ustanovení

Tento provozní řád upravuje provoz a podmínky využívání dětské skupiny VIZOVICE (dále jen DS) v prostorách Masarykovo náměstí 421, Vizovice. Provozovatelem DS je MRC Beruška, se sídlem na adrese Říčanská 335, Vizovice 763 12. IČ 22847685 (dále jen provozovatel). Zařízení je hrazeno částečnou úhradou. Datum zahájení provozu: 9.7.2020.

 

Článek II. – Provoz DS

Základním účelem provozování DS je pravidelná péče o děti v dětské skupině. Podmínky umístění dětí jsou stanoveny ve smlouvě o vzájemné spolupráci při poskytování služby péče o dítě.

Kapacita zařízení je 12 míst.

DS je provozována jako zařízení pro pravidelnou docházku dětí ve věku od 1 roku do začátku školní docházky. Docházka je specifikována ve smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte. Do DS je možno výjimečně při volné kapacitě přihlásit děti k příležitostnému hlídání.

DS je pro děti otevřena každý pracovní den od 7:00 do 15:30. Den je rozdělen na dopoledne (7:30 – 11:30) a odpoledne (11:30 – 15:30). Dítě lze umístit do DS na celý den nebo jen na dopoledne nebo jen odpoledne. Harmonogram je specifikován v dokumentu Plán výchovy a péče.

Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS a při akcích organizovaných DS se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele, které má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou u České pojišťovny.

Personál DS tvoří vedoucí vychovatelka a vychovatelky se vzděláním v některém z těchto oborů: učitelka v mateřské školce nebo na prvním stupni základní školy, zdravotní sestra nebo zdravotnická asistentka, sociální pracovnice, profesionální chůva, popřípadě vychovatelka s jinou odbornou kvalifikací dle zákona 18/2004. Vedoucí vychovatelka DS odpovídá za veškeré náležitosti spojené s provozem DS, zejména za evidenci spojenou s přijímáním dětí do DS a za provozní náležitosti včetně dodržování Provozního řádu DS a dalších předpisů. Celkový počet pečujících osob se stanovuje dle docházky dětí, 1-2 pečovatelky a pomocná síla k přípravě stravy apod.

 

 

 

Článek III. – Cena za pobyt dítěte v DS

 • Cena za pobyt dítěte v DS se řídí platným ceníkem, který je uveden na internetových stránkách. Ceník je možno změnit jen na základě rozhodnutí ředitelky MRC Beruška a změnu je nutno oznámit rodičům minimálně 1 měsíc před uvedením změny v platnost. Školné je třeba uhradit nejpozději k 15. dni placeného období. Platbu můžete provést přímo ve školce hotově nebo bankovním převodem s připsáním na účet nejpozději do 15. dne placeného období.
 • Školné nezahrnuje vstupy na kulturní a sportovní akce. – kino, plavání, zoo, divadlo. apod. a stravné.
 • Platba stravného probíhá v hotovosti zpětně za předchozí měsíc vždy do 15. dne v měsíci. Cena 20Kč /dopolední svačinka, 50Kč/ oběd, 20 Kč/ odpolední svačinka.

 

 

Článek IV. – Přijetí dítěte do DS

 1. Dítě je přijato do DS na základě rozhodnutí statutárního zástupce MRC Beruška.
 2. Před přijetím dítěte do DS je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte starší 18 let (dále jen rodič), povinen vyplnit evidenční list dítěte a předat ji společně s požadovanými přílohami vedoucí vychovatelce DS (potvrzení o zaměstanání/registraci na ÚP či potvrzení o SVČ, potvrzení o očkování dítěte dle platných předpisů ČR, GDPR dokument, monitorovací list). Dále je rodič povinen podepsat Smlouvu o pravidelném poskytování služeb DS, seznámit se s Provozním řádem DS a Plánem výchovy a péče a potvrdit písemně (podpisem smlouvy) souhlas s jeho zněním. Rodič je povinen v Evidenčním listu dítěte uvést údaje o dítěti a telefonní kontakt na dva zákonné zástupce (popřípadě zákonným zástupcem pověřenou osobu), kteří budou po dobu pobytu dítěte v DS nepřetržitě na uvedených telefonních číslech k zastižení. Veškeré údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby DS. Při každé návštěvě (při příchodu i odchodu) bude dítě zaevidováno do čipového systému. Rodič je povinen doplnit při nejbližší návštěvě Evidenční list dítěte o nové informace, které by mohly mít jakýkoli vliv na pobyt dítěte v DS.
 3. Přijetí dítěte do DS je odmítnuto:
  1. pokud rodič dítěte nebo dítě nesplňují kritéria přijetí,
  2. je-li plná kapacita DS,
  3. pokud rodič dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace.

 

 1. Ukončení umístění dítěte v DS:
  1. K ukončení smlouvy o poskytování služeb péče o děti v DS dojde uplynutím doby, na kterou byla uzavřena smlouva, nebo dohodou.
 2. Odstoupení od smlouvy:
  1. Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že rodič dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušuje Provozní řád DS.
  2. Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují možnosti provozovatele (např. dítě chronicky nemocné, či dítě vyžadující služby přesahující rámec možností DS).

 

 1. Rodič je při předání dítěte do DS povinen předat vychovatelce věci osobní potřeby dítěte, zvláště náhradní oblečení a přezůvky, u menších dětí pleny a hygienické ubrousky; to vše označené jménem. Každý rodič dodá rovněž jednou za půl roku jedno balení papírových kapesníků, jedno balení papírových kapesníků samostatně balených a jedno balení vlhčených ubrousků a jedno baleni WC papíru. V případě nepředání těchto věcí v dostatečném množství je vychovatelka oprávněna odmítnout přijetí dítěte nebo dohodnout zkrácení doby pobytu oproti době rezervované rodičem. Dále je rodič povinen sdělit vychovatelce případné zvláštní požadavky ohledně péče o dítě.
 2. Do DS je přísně zakázáno vnášení zvířat, věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí, a to zejména dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Do prostor DS může rodič přinést pouze hračky, které odpovídají všem relevantním normám, zejména ČSN EN technickým a bezpečnostním. Za přinesené hračky provozovatel nezodpovídá. Dále děti u sebe nesmí mít bonbóny, žvýkačky, případně jiné laskominy a cenné předměty.

Článek V. – Pobyt dítěte v DS

 1. Minimální doba pobytu dítěte v DS činí 3 hodiny v rámci „dopoledne“ nebo 3 hodiny v rámci „odpoledne“.
 2. Maximální denní doba pobytu dítěte v DS činí 8 hodin, a to v rámci provozní doby specifikované v článku II, odst. 4 tohoto provozního řádu.
 3. DS má vzdělávací charakter a jejím základním účelem je služba hlídání dětí. Děti budou zapojovány do aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím různých výchovných programů na základě předem zpracovaného rámcového plánu, a to podle možností DS.
 4. Při péči o dítě jsou dodržována hygienická pravidla a péče je zajišťována v souladu se zvláštními požadavky ohledně péče o dítě, které v Evidenčním listu dítěte uvedl rodič. Dětem, které se učí chodit bez plen, ponechá rodič pleny v zájmu bezpečného pobytu v DS a především z hygienických důvodů.
 5. Stravu zabezpečuje formou denní donášky provozovatel. Svačiny zajišťují vychovatelky DS v případě, že rodiče netrvají na vlastní donášce. Všem dětem je po dobu jejich pobytu v DS k dispozici voda a dětský čaj.
 6. Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost, respirační potíže) nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna náležitá péče a pomoc a vychovatelkou DS bude ihned kontaktován rodič dítěte, který je povinen se do DS dostavit v co nejkratší možné době.
 7. Do DS může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do DS umísťovat děti, které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, jsou nachlazené či jsou nemocné infekční nemocí. Personál DS má právo požadovat od rodiče dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí (infekční onemocnění – lékař, běžné onemocnění – čestné prohlášení). Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do DS nepřijmout, případně kontaktovat rodiče, aby si dítě co nejdříve vyzvedli. O možnosti nebo nemožnosti převzetí dítěte do DS rozhoduje vedoucí vychovatelka DS.
 8. Provozovatel je oprávněn vyloučit z DS dítě, které je nezvladatelné (např. ohrožuje jiné děti či jim nebo sobě ubližuje apod.). Vyloučení dítěte z DS znamená, že vychovatelka kontaktuje telefonicky rodiče dítěte, aby se neprodleně dostavili do DS a zajistili péči o dítě sami. Zároveň bude tato skutečnost vyznačena v Evidenčním listu. Dítě, u kterého dochází opakovaně k vyloučení z DS pro nezvladatelné chování, může být vyloučeno trvale odstoupením od smlouvy ze strany provozovatele (čl. IV, odst. 5). O trvalém vyloučení dítěte z DS rozhoduje ředitel MRC Beruška.
 9. Pokud se dítě není schopno adaptovat na prostředí DS, bude vychovatelka kontaktovat neprodleně rodiče. V případě nutnosti bude dítě předáno zpět rodičům. V takovém případě nebude provozovatel požadovat úhradu pobytu dítěte v DS za daný den.
 10. Při pobytu v DS dodržují rodiče Provozní řád DS. Rodiče dítěte dále dodržují pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku s personálem DS, s jinými dětmi docházejícími do DS a s ostatními rodiči.
 11. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř DS i mimo prostory DS je personál DS proškolen v oblasti BOZP.
 12. K pobytu dětí venku se využívají parkové plochy v nejbližším okolí DS, dětské hřiště a další vhodné venkovní prostory. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota.
 13. Rodič omlouvá dítě u ředitelky MRC Beruška/vedoucí vychovatelky DS (popřípadě u vychovatelky), a to nejpozději do 15:00 předchozího dne, nebo v odůvodněných případech do 8:00 hodin ráno daného dne, a to telefonicky nebo e-mailem a předběžně stanoví dobu, po kterou bude dítě nepřítomno. V případě, že rodiče dítě neomluví do 8:00 daného dne, bude účtovaná strava za daný den. V případě absence po dobu jednoho kalendářního měsíce je rodič povinen zaplatit udržovací poplatek 1000Kč.

 

Článek VI. – Převzetí dítěte

 1. Dítě bude předáno pouze rodiči nebo osobě starší 18 let rodiči pověřené. Tato skutečnost musí být předem uvedena v Evidenčním listu dítěte nebo stvrzena podepsanou plnou mocí, kterou rodič osobně s předstihem doručí do DS. Přebírat dítě do DS a vydávat ho dle ustanovení v tomto odstavci výše může jen vedoucí vychovatelka nebo vychovatelka DS.
 2. Rodič musí vyzvednout své dítě vždy před koncem provozní doby. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby DS, bude o dítě pečováno v rámci domácí péče až do příchodu rodiče, který bude vyrozuměn o místě pobytu dítěte všemi dostupnými prostředky. V případě, že nebude možno rodiče kontaktovat, vyhrazuje si provozovatel právo učinit oznámení Policii ČR. Za každou byť i započatou hodinu domácí péče bude účtováno 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) a dále veškeré vynaložené výdaje související s převedením dítěte do domácí péče. Jestliže bude u rodiče dítěte docházet častěji k porušování provozní doby DS, může tato skutečnost vést k trvalému vyloučení dítěte z DS.

 

 

Článek VII. – Ostatní ustanovení

 1. Úklid v DS zajišťuje provozovatel v následujícím režimu:
  • denní vytření podlah a povrchů navlhko, denní vysání koberců, utření prachu, denní vynešení odpadkových košů
  • denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytá umývadel, záchodů a dětských nočníků
  • nejméně jednou za týden omytí omyvatelných částí hygienického zařízení a dezinfikování umýváren a záchodů
  • umytí dveří, umytí omyvatelných stěn – jednou za měsíc
  • malování jednou za 3 roky nebo v případě potřeby i častěji
  • mytí oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů – minimálně dvakrát ročně
  • pravidelná údržba nuceného větrání a čištění vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele
  • nejméně dvakrát ročně celkový úklid všech prostor a zařizovacích předmětů, včetně mokrého čištění koberců, včetně hraček
 2. Manipulace s prádlem

 

 • výměna ložního prádla – jednou za 3 týdny nebo dle potřeby; použité lůžkoviny se netřídí v denní místnosti, ukládají se do transportních obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami, tj. pratelného nebo jednorázového obalu, který je vložený do omyvatelné, dezinfikované nádoby. Použité lůžkoviny v obalech se skladují ve vyčleněném prostoru, tj. v předsíni hygienického zařízení dospělých, které je umístěné na mezipatře mezi 1. A 2. NP. Čisté lůžkoviny se skladují v čisté, uzavíratelné skříni
 • výměna ručníků – 1x týdně

 

 

Článek VII. – Závěrečná ustanovení

 1. Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád DS jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům.
 3. Aktuální znění tohoto Provozního řádu je zveřejněno v prostorách DS.
 4. Tento Provozní řád je platný a účinný od 9.7. 2020.

 

Zaměstnanci:

Ředitelka/Vedoucí vychovatelka: Bc. Adéla Kovačíková, tel: 774 967 598

Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Šimčíková 608 131 010

Pečovatelky:  Petra Mikesková, Hana Janálová, Michaela Mojžíšová, Alice Fiedorová

 

 

Ve Vizovicích 1.7.2020

Bc. Adéla Kovačíková

Jednatelka MRC Beruška