Plán výchovy a péče DS Beruška

Plán výchovy a péče

v dětské skupině BERUŠKA

 • VÝCHOVA A PÉČE

 

 1. Výchova, vzdělávání a péče probíhá v prostorách budovy zařízení Mateřského a rodinného centra Beruška ve Vizovicích na ulici Říčanská 335. Uvedené prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní požadavky vyplývající ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění, a vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny, v platném znění.
 2. Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci se zákonnými zástupci dětí (či blízkými příbuznými) a mezi pečujícími osobami dětské skupiny Beruška. Vzájemně mezi nimi panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt, ochota spolupracovat a komunikovat.
 • V rámci výchovného konceptu dětské skupiny Beruška budou respektovány individuální a věkové zvláštnosti dítěte s důrazem na rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou stránku, které jsou zapotřebí i pro úspěšnou socializaci dítěte.

 

Cílem je všestranný rozvoj dítěte ve všech výchovně vzdělávacích oblastech:

 

 • Biologická (zvládnutí základních pohybových dovedností i v oblasti jemné motoriky, zvládnutí sebeobsluhy, uplatnění základních kulturně hygienických návyků-os. hygiena, přijímání stravy, tekutin, oblékání, svlékání, obouvání, jednoduché pracovní úkony-úklid hraček, pomůcek, udržování pořádku, vnímání všemi smysly….)

 

 • Psychologická (rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, správná výslovnost, pojmenovávání věcí, popis událostí, vyjadřování se, učení se novým slovům a aktivně je použít, učení se jednoduchých básniček písniček, říkanek…, zvládnutí odloučení se od rodičů, vytváření nových citových vazeb a vztahů, rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání, respektování pravidel…)

 

 • Interpersonální (seznámení se s pravidly chování, rozvoj kooperativních dovedností, navazování kontaktů, dodržování pravidel vzájemného soužití, respektování potřeb jiných, dělení se o hračky, učení se pomoci druhému…)

 

 • Sociálně kulturní (poznávání pravidel společenského soužití, vnímání a přijímání základních společenských hodnot, rozvoj estetického vkusu, uplatňování návyků ve společnosti, chovat se zdvořile, dodržování pravidel her, zacházet šetrně s věcmi…)

 

 • Environmentální (seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, poznávání jiných kultur, rozvoj úcty k životu, přirozené pozorování blízkého prostředí, sledování událostí v obci, účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé, poučení o možných nebezpečných situací a možnostech,jak se chránit (dopravní situace, kontakt se zvířaty, jedovaté rostliny, léky, požár, manipulace s některými předměty, praktické užívání předmětů, hraček, pomáhat a pečovat o okolní živ. prostředí….)
 1. Poskytovaná péče doplňuje rodinnou výchovu, respektuje interkulturní zvláštnosti a nabízí dostatek podnětů k aktivnímu učení a rozvoji osobností dětí při napomáhání rozvoji poznávacích schopností a smyslového vnímání, volních vlastností…
 2. Během výchovné a pečující činnosti je zapotřebí dodržování základních potřeb dítěte (fyziologické potřeby, potřeba bezpečí, potřeba sounáležitosti, potřeba uznání, kognitivní potřeby, estetické potřeby, potřeba seberealizace).

 

 

 • NABÍZENÉ ČINNOSTI

 

 1. Denní program dětí je pestrý s individuálním přístupem a vytvářením kladného vztahu ke vzdělávání a poznávání nového (ve většině formou her).

 

 1. V rámci výchovy a péče v dětské skupině Beruška jsou provozovány tyto aktivity:

 

 • pohybové – rozvoj jemné i hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, podpora fyzické zdatnosti, rozvoj dovedností, zdravých návyků, vytváření fyzické pohody, koordinace pohybů těla, manipulace s předměty,
 • hudební – rozvoj sluchového vnímání, osvojování písní, koordinace pohybu podle hudby, využití hudby k osvojování sociálních rolí, seznamování s uměleckými díly;
 • výtvarné – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, výtvarných dovedností, seznamování se s uměleckými díly, výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti, osvojování práce s materiály, seznámení se s výtvarnými technikami, rozvoj dovedností vyjádřit prostřednictvím výtvarné techniky pocity, zážitky atd.;
 • kognitivní

-vedoucí k rozvoji rozumových a poznávacích schopností – rozvoj komplexního pohledu na svět, rozvoj jazykových a matematických schopností (matematickou představivost), osvojení poznatků z přírodních, společenských a technických věd;

-vedoucí k rozvoji estetického vnímání – rozvoj estetického citu ke svému okolí, seznámení se s některými uměleckými díly, vnímání krásy mimo umělecká díla, učit se vnímat umělecké a kulturní podněty.

 

 • Výchovná činnost je prováděna formou pohybových cvičení, manipulačních činností, smyslových a psychomotorických her, hudebně pohybových činností, činností směřujících k ochraně zdraví a osobního bezpečí, relaxačních činností, řečových a rytmických cvičení, konverzace, přednesu, zpěvu, vyprávění, poslechem pohádek a příběhů, interpretací zážitků, přímým pozorováním, manipulací s předměty a různými materiály, námětových her, činností k vytváření pojmů, her na posilování volních vlastností, cvičení na projevování citů, výletů do okolí, estetických a tvůrčích aktivit…

 

 1. Jednotlivé oblasti výchovy a péče se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z aktuálních a individuálních potřeb dětí, jejich věku a jejich rozvojových možností.

 

HARMONOGRAM DNE

 

7:30 – 8:30                    příchod dětí, spontánní aktivita

 

8:30 – 9:00                    ranní uvítání dětí, opakování básniček

 

9:00 – 9:30                    hygiena, dopolední svačina

 

9:30 – 10:15                   dopolední výchovný blok, řízená činnost dle dne

 

10:15-10:30                    hygiena, příprava dětí na pobyt venku

 

10:30- 11:15                   pobyt venku dle počasí

 

11:15 – 11:30                   hygiena

 

11:30 – 12:00                  oběd

 

12:00- 12:30                  příprava dětí na spánek, odchod dětí domů

 

12:30- 14:30                  dopolední spánek (odpočinek)

 

14:30 – 15:00                 odpolední svačina

 

15:00 – 15:30                 spontánní aktivita dětí, pobyt venku, odchod dětí domů

 

AKTIVITY dle dne v týdnu

 

Pondělí     

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

DĚLÁME KAŽDÝ DEN-didaktické říkanky, básničky, tanečky, motivační cvičení, aktivity (opičí dráha), kreativní tvoření, tanečky, učení hrou (barvy, čísla, abeceda…), četba pohádek

 

 

 

 

 

PODZIM

 

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

ZIMA

 

ZIMNÍ NÁLADA

JARO

 

JARNÍ PROBUZENÍ

LÉTO

 

LETNÍ RODOVÁNKY

 

 

 

–           postupná adaptace

–           Seznamování s prostředím (novými kamarády i učitelkami)

–           poznávání okolí školky

–           učení se novým básničkám, říkankám a písničkám

–           pochopení a učení se pravidlům školky

–           ovoce a zelenina

–           hygiena a hygienické potřeby

 

 

 

 

 
–           kreativní tvoření za užití přírodnin

–           sběr přírodnin

–           učení zvířátek

–           pouštění draka

–           poznávání stromů

–           Halloween a strašidla

 

 

 

 

 

 

 
–           sledování změn v přírodě a počasí

(opadávání listů, déšť…)

–           tělo a zdraví

–           zvířata a zimní spánek

–           učení čísel, tvarů

–           dramatizace pohádky

–           kreativní tvoření s využitím přírodnin

 

 

 

 

 

–           kreativní tvoření

(výroba přání, ozdob, dárečků…)

–           příprava

besídky (učení básniček, písniček, krátká pásma..)

–           zpívání koled, zdoben stromečku, školky

–           pečení cukroví, zdobení, ochutnávání

–           pobyt venku, bobování, sáňkování, stavění sněhuláka

 

 
–           vyprávění o Vánocích a prázdninách

–           co přinesl Ježíšek

–           seznámení se zimními sporty

–           pohybové aktivity (v návaznosti na zimní sporty-opičí dráha, švihadla, kuželky..)

–           pobyt venku (bobování, stavění sněhuláka…)

–           zopakování základních vědomostí

–           trénování k zápisu

 

 
–           učení barev, povolání

–           kreativní tvoření (valentýnky, masky..)

–           karneval, masopust

–           dramatizace pohádek

–           povídání si o pohádkách (výroba pohádkových  postav)

–           tradice zvyky

–           denní rutiny

 

 

 

 

 

–           tematické básničky a písničky  o jaru

–           kreativní tvoření (malování, skládání z papíru…)

–           zvířata a jejich mláďata

–           proměny přírody

–           základy ekologie

–           časové vztahy (ráno, odpoledne, večer..)

–           poznávání oblečení (rozlišení zimní x letní)

 

 

 

 
–           příprava na Velikonoce

–           kreativní tvoření (vajíčka, zvířátka…)

–           říkanky a básničky s velikonoční tematikou

–           doprava a dopravní prostředky

–           pobyt veku (využití hřiště)

–           povídání o oblíbených knihách (leporela)

 

 

 

 

 
–           kreativní tvoření (výroba přání a dárečků pro maminku)

–           příprava besídky ke dni matek

–           učení se novým básničkám a písničkám

–           poznáváme kytičky

–           co nám roste na zahradě

 

 

 

–           těšíme se na letní prázdniny

–           malování plánů na letní dovolenou

–           učení letních sportů

–           využití zahrady, procházky do přírody

–           výlety

–           cvičení venku

–           svátek dětí (dětský den, soutěže, skákací hrad, klaun…)

–           návštěva zoo

–           Můj domv, naše vesnice nebo město

–           poznávání blízkého okolí (výlety do okolních měst a vesnic)

 

 

 

 
–           opakování znalostí

–           výlety

–           procházky

–           venkovní hry a soutěže

–           využití zahrady (hřiště, bazének, průlezky, houpačky…)

–           akce pro děti

 

 

 

 
–           opakování znalostí

–           výlety

–           procházky

–           venkovní hry a soutěže

–           využití zahrady

 

PROGRAM dle měsíců

 

SVĚT KOLEM NÁS

Roční plán 2018/2019

 

POZDIMNÍ ČAROVÁNÍ

 

1.týden

 

2.týden

 

3. týden 4. týden
Hurá, hurá školka volá Kdo si s námi půjde hrát, ten bude náš kamarád Poznáváme ovoce a zeleninu To jsou moje dlaně, mýdlo patří na ně
Zvířátka jsou naši kamarádi Dračí rej Barvy podzimu Kdo se bojí, nesmí do lesa
List na zem spadl Ťuká, ťuká, deštík Zvířátka a zimní spánek Moje tělo, moje zdraví

 

 

ZIMNÍ NÁLADA

 

1.týden

 

2.týden

 

3. týden 4. týden
Mikuláš, přinesl nám zimní čas Hu, hu hu Vánoce jsou TU! Zelenej se jedličko Prázdniny
Sníh a mráz, pálí nás Zimní sportování Paní zima Už se těším do školy
Čáry, máry, fuk, do pohádky letíme a už ani muk! Čím budu až vyrostu Masopust Co děláme ve školce

 

 

 

 

JARNÍ PROBUZENÍ

 

1.týden

 

2.týden

 

3. týden 4. týden
Jaro ťuká na vrátka Zvířátka a jejich mláďátka Co si oblékneme Odpadky patří do koše
Hody, hody, doprovody Máme rádi knížky Domácí mazlíček Jedeme, plujeme, letíme
Když všechno kvete Maminka má svátek Máme se rádi, jsme kamarádi Voláme sluníčko

 

LETNÍ RADOVÁNKY

 

1.týden

 

2.týden

 

3. týden 4. týden
Děti mají svátek V ZOO Náš domov Kam na výlet
Louka plná barev Vodní radování aneb kdo žije ve vodě Znaky léta Počasí
Co všechno už znám 1,2,3,4,5 už to umím nazpaměť V lese, děti, tiše Kdo se stará o naše bezpečí

 

 

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky, rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení nových poznatků a dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, uvědomění si vlastní identity
 • rozvoj tvořivosti, vytváření pozitivního vztahu k činnostem, seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému, vytváření postojů, rozvoj kooperativních dovedností
 • poznávání pravidel společného soužití, porozumění základním projevům komunikace, vnímání a přijímání společenských hodnot, rozvoj společenských postojů, návyků, osvojení si základních poznatků o prostředí, ve kterém žije, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních

 

Očekávané konkretizované výstupy:

 • sebeobslužnost, péče o osobní hygienu, samostatné zvládání pravidelných denních úkonů (mytí rukou, smrkání, oblékání, obouvání, …), udržování pořádku, zvládnutí jednoduchých úklidových prací….

 

 • znalost většiny slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, jména kamarádů, sourozenců, rodičů, učitelek, rozumět většině pojmenování známých předmětů v okolí dítěte…), rozlišování časových údajů v rámci dne, roční období, základní barvy, geometrické tvary, přijímání pobytu v kolektivním zařízení jako součást běžného života
 • schopnost navazování kontaktu s dospělým, překonání studu, komunikace s okolím, respekt k ostatním, chápat, že každý je jiný

 

 • ovládání pravidel slušného chování-pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout si sdělení…,dodržování a pochopení společně dohodnutých pravidel vzájemného soužití v kolektivním zařízení